2013. október 18., péntek

A Magyar Festészet Napja

„Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra kinyissák elém a világot…” – írta Babits „Örökkék ég a felhők mögött” című versében.

Zarubay Bence, grafika
Tizen­ket­te­dik alka­lom­mal ren­de­zik meg a Magyar Fes­té­szet Nap­ját októ­ber 18-án, Szent Lukács, a festők védő­szent­jé­nek ünne­pén, amely ingye­ne­sen láto­gat­ható kiál­lí­tás­okkal és ese­ményekkel várja a nagy­kö­zön­sé­get. A tizen­egy évvel ezelőtt egy­na­pos­nak indult kor­társ festészet-ünnep az egyre nívó­sabb kap­cso­lódó prog­ra­mok­nak köszön­hetően ebben az évben is több­na­posra duz­zadt.

Csontváry Kosztka Tivadar, Az öreg halász
2013-ban a Magyar Fes­té­szet napja kiemelt ven­dé­gei a szom­szé­dos Szer­bia festőmű­vé­szei. Emel­lett idén a szer­vezők több alka­lom­mal és hely­szí­nen is meg­em­lé­kez­nek a 160 éve szü­le­tett magyar festőről, Csont­váry Kosztka Tivadarról.
Kiss Zol­tán László a Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány elnöke a fes­té­szet ünne­pé­nek alap­esz­mé­je­ként a szel­lemi nyi­tott­sá­got és a szak­mai sok­színű­sé­get emelte ki, ahol a nézők min­den festői irány­zat leg­jobb­ja­i­val talál­koz­hat­nak. „A fes­té­szet – mint ősi műfaj – a maga sze­mé­lyes jelen­lé­té­vel külön­le­ges jelentő­ségű lehet a XXI. szá­zad súlyos ellent­mon­dá­sok­kal ter­helt vizu­á­lis kul­tú­rá­já­ban, mely­nek fon­tos­sá­gát már a művé­szeti neve­lés­ben is elen­ged­he­tet­len­nek tartjuk.”

Tanai Toguro Gyula, festő - SARA
forrás: www.festeszetnapja.hu